Migration and dangerous speech

Migration and Dangerous Speech – Attitudes Towards Migration in the Czech Republic, Narratives and Counter-narratives

V reakci na tzv. uprchlickou krizi v roce 2015 se projekt zaměřil na mapování hlavních narativů o migraci a uprchlících v českém veřejném prostoru. Společně s dalšími partnery jsme zkoumali jak a proč se šíří informace o tématu migrace, jaké jsou autority migračního diskurzu a jak vzniká hate-speech zaměřený proti migrantům a uprchlíkům. Cílem projektu bylo poskytnout odborné podklady pro neziskové organizace a další stakeholdery v oblasti migrace, aby mohli vytvářet efektivní komunikační strategie a účinně čelit nenávistným projevům, případně jim předcházet.

Období realizace: 1/2016 – 12/2016

Zadavatel: Over Zero

Forma výzkumu: kvalitativní etnografický výzkum (hloubková polostrukturovaná interview, zúčastněné pozorování)

Řešitelé: Marie Heřmanová, Michal Lehečka, Barbora Bírová, Linda Kovářová, Pavla Burgos Tejrovská

Cíl projektu

Jakým způsobem, na základě jakých informací si lidé formují postoj k tématu migrace? Jakou roli hrají média, jakou roli hraje bezprostřední sociální okolí, ekonomické a strukturální podmínky? Cílem výzkumu bylo zmapovat odpovědi na tyto otázky a do procesu formulace výzkumných otázek i formulace výstupů zapojit profesionály, kteří se tématem migrace denně zabývají, především pracovníky neziskových organizací pracujících s migranty. Zpráva z kvalitativního výzkumu doplnila kvantitativní průzkum pomocí dotazníkového šetření realizovaný společností Median a analýzu relevantních stránek na sociálních sítích.

Výzkumná zpráva slouží jako podklad pro dlouhodobou komunikační strategii, která se zaměřuje na prevenci fenoménu hate-speech.

Výstupy projektu

výzkumná zpráva, interní workshop pro migrační NNO, konzultace k evaluaci výstupů

Audience Research Report (PDF)

Projekt podpořili

Hlavním partnerem projektu je think-tank Over Zero.

Na realizaci projektu se dále podíleli:

Median

Konsorcium nevládních organizací pracujicích s migranty

Transitions.org

Institut pro sociální inkluzi